Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie

Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

De consulent

Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

De consulent seksuele gezondheid NVVS is vaak een psycholoog, verpleegkundige, (bekken)fysiotherapeut, agoog, pedagoog of docent, die counseling geeft, voorlichting en preventie uitvoert en vorm geeft, zelf interventies ontwikkelt, praktijkonderzoek opzet en adviezen geeft of beleid maakt op het gebied van seksuele gezondheid. Een consulent kan cliënten of hun omgeving, maar ook professionals en/of organisaties ondersteunen op het gebied van seksuele gezondheid.

Er zijn consulenten die zich gespecialiseerd hebben in een specifieke doelgroep, problematiek of competentie. Zo zijn er consulenten die zich richting op mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking, jongeren of juist op ouderen. Een consulent kan als zelfstandige werkzaam zijn of werken binnen een organisatie of instelling (bv GGD, Rutgers, scholen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, revalidatiecentra). Het werkveld van een consulent is breed georiënteerd.

Vragen

Met welke vragen kunt u zoal terecht bij een consulent seksuele gezondheid NVVS? Een consulent kan zelfstandig helpen met vragen en problemen op het gebied van:

  • Gezonde en ongezonde seksualiteit in verschillende levensfasen
  • Specifieke seksuele problemen bij mannen
  • Specifieke seksuele problemen bij vrouwen
  • Ziekte of lichamelijke handicap met seksuologische co-morbiditeit
  • Psychiatrische/psychologische problemen en seksuele co-morbiditeit
  • Verstandelijke beperkingen en seksualiteit
  • Seksualiteit, anticonceptie en SOA
  • Seksualiteit, maatschappij en (sub)cultuur

Deze vragen kunnen zich uitstrekken op de volgende deelgebieden:

Counseling (hulpverlening)

Een consulent biedt kortdurende laagdrempelige hulpverlening bij bovengenoemde vragen en probleemgebieden, met name in de vorm van educatie en eenvoudige adviezen. Een consulent kan hierin iets betekenen wanneer bijvoorbeeld de stap naar een seksuoloog te groot is, of niet nodig is. Zijn er rondom genoemde vragen andere lichamelijke of psychische problemen die nog onvoldoende in kaart zijn gebracht, kan een consulent dit niet zelfstandig diagnosticeren of behandelen. Wanneer de consulent constateert dat de problematiek te complex is, of er een langer behandeltraject nodig is, zal hij of zij doorverwijzen naar een seksuoloog NVVS en/of een andere professional.

Voorlichting en preventie

Preventie en voorlichting kan ook een onderdeel zijn van het werk van de CSG. Consulenten kunnen voorlichting en seksuele vorming geven aan o.a. kinderen, cliënten en patiënten en hun omgeving, maar ook aan professionals. De onderwerpen binnen voorlichting en preventie zijn heel divers. Consulenten hebben iedere hun eigen (basis)discipline en expertise. Enkele voorbeelden hierin kunnen zijn; 'wanneer is iets seksueel grensoverschrijdend gedrag' of 'seksuele gezondheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking' of 'seks en ouderen'. Preventie is vaak een belangrijk aspect bij het geven van informatie of voorlichting.

Praktijkonderzoek

De consulent kan praktijkonderzoek doen binnen een organisatie op het gebied van seksuele gezondheid. Praktijkonderzoek kan bijvoorbeeld gaan over: ‘durven begeleiders in de verstandelijke gehandicaptenzorg met de cliënten over seksuele gezondheid te praten' of bijvoorbeeld 'hoe wordt er tegen homoseksualiteit aangekeken binnen bepaalde (hogeschool)opleidingen'. Uit deze praktijkonderzoeken komen data die door organisaties gebruikt kunnen worden bij het maken van interventies of het kiezen van een bestaande interventie wanneer dit nodig is.

Advies en maken van beleid

Adviseren en/ of beleid maken op het gebied van seksualiteit/ seksuele gezondheid binnen instellingen of organisaties behoort tot de werkzaamheden die passen binnen de competenties van een consulent seksuele gezondheid. Een consulent kan een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen, aanpassen/aanscherpen van beleid ten aanzien van het thema seksualiteit/seksuele gezondheid en de implementatie hiervan.

Een deskundig consulent

De titel ‘consulent seksuele gezondheid’ is niet beschermd, iedereen mag zich zo noemen. Het lidmaatschap van de NVVS is niet voldoende om zich consulent te noemen. Alleen de titel ‘consulent seksuele gezondheid NVVS’ staat borg voor kwaliteit die toetsbaar is. Deze titel is een kwaliteitskeurmerk en is merkenrechtelijk beschermd. De seksuologen met deze titel hebben voldaan aan de kwaliteitseisen van de NVVS (Nederlands Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie) en staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Seksuologie. Deze eisen hebben betrekking op opleiding en werkervaring op het terrein van de seksuologie in relatie tot de basisdiscipline van de hulpverlener en biedt ook de garantie van een netwerk waarin veel ruimte bestaat voor onderling overleg bij het zoeken naar een oplossing voor uw probleem. Een consulent seksuele gezondheid NVVS werkt meestal in een tweedelijnsinstelling (GGD, gezondheidszorginstelling), maar kan ook soms in de eerste lijn werkzaam zijn in een zelfstandige praktijk of adviesbureau.

Vergoeding

Het werk van de consulent seksuele gezondheid NVVS wordt op dit moment nog niet vergoed via de basiszorg of aanvullende zorgverzekering. Overleg tevoren over het tarief.